سخنان زیبایی از حضرت امام حسین (ع)

سخنان زیبایی از حضرت امامحسین)

 • نشانه های عاقل

 امام حسینفرمود: عاقل، با کسی که می ترسد او را دروغگو پندارد هم سخن نمی شود، از کسی که میترسد او را رد کنددرخواستی نمی کند، به کسی که می ترسد او رابفریبد تکیه نمی نماید و به کسی که به امید او اطمینانی نیست امید نمی بندد.

کمال عقل

 امام حسین میفرماید: عقل، جز از راه پیروی حق به کمال نمی رسد.

نشانه های دانا و نادان

 امام حسین میفرماید: از نشانه های اسباب قبولی اعمال، همنشینی با خردمندان است و از نشانه هایاسباب نادانی، کشمکش با نابخردان است و از نشانه های دانا، نقادیاو از گفتار خود وآگاهی او از اسرار آرای گوناگون است.

 دانا کیست؟امام حسین می فرماید: اگر همه گفتار دانا نیکو و بحق بود، از خود پسندی در آستانهدیوانگی قرار می گرفت. همانا دانا کسی است که حق گویی او فراوان باشد.

 صفتهای زیبا

امام حسین میفرمود: دانش نطفه بارور معرفت است. تجربه های طولانی، فزونی عقل است، شرافت همانپارسایی است. قانع بودن، آسایش تن است، هر که تو را دوست دارد، از پلیدی بازت میدارد، هر که تو را دشمن دارد، بر نابکاری واردت می سازد. امام حسین می فرماید: هرکس این پنج چیز را نداشته باشد، از زندگی خود چندان بهره ای نمی برد: عقل، دین،ادب، شرم و خوش خلقی.

شریف ترین مردم

شخصی از امامحسین پرسید: شریف ترین مردم کیست؟ امام فرمود: آن کس که پیش از اندرز دیگران، خودپند گیرد و پیش از بیدار باش دیگران، خود بیدار شود. عرض کرد: شهادت می دهم که چنینکسی سعادتمند است.

 • تسلیم در برابر خدا

از امام حسینپرسیدند: چگونه صبح کردی؟ فرمود: صبح نمودم در حالیکه پروردگارم بالای سرم و آتش،پیش رویم، مرگ، جوینده امو حساب الهی فراگیرم می باشد و چنینروزی من، در گرو کردار خویشم، نه آنچه دوست دارم پیدا می کنم، و نه آنچه نمی پسندماز خود می رانم و همه کارها در اختیار دیگری است. اگر بخواهد عذابم می کند و اگربخواهد از من می گذرد. بنابراین کدام فقیری از من نیازمندتر است.

 • ایمان و یقین

 شخصی از امامحسین پرسید: فاصله میان ایمان و یقین چقدر است؟ فرمود: چهار انگشت. گفت: چگونه؟فرمود: ایمان آن است که آن را می شنویم و یقین آن است که آن را می بینیم و فاصلهبین گوش و چشم چهار انگشت است. پرسید: میان آسمان و زمین چقدر است؟ فرمود: یک دعایمستجاب. پرسید : میان مشرق و مغرب چقدر است؟ فرمود: به اندازه ی سیر یک روز آفتاب. پرسید: عزت آدمی در چیست؟ فرمود: بی نیازیش از مردم. پرسید: زشت ترین چیزها چیست؟فرمود: در پیران هرزگی و بیعاری است، در قدرتمندان،درنده خویی، در شریفان،دروغگویی، در ثروتمندان، بخل است و در عالمان حرص.

اوصاف مومن

 امام حسین میفرماید: حقا که مومن ، خدا را حافظ خود گرفته و گفتار او را آیینه خود گزیده است. گاهی در اوصاف مومنان چشم می دوزد و گاهی در ویژگیهای سرکشان می نگرد. از اینروبهره وری او از کلام خدا، در لطایف و در ژرفای معرفت خود غوطه ور است، از هوشمندیخود، در بلندای یقین جایگزین است و در پاکی خود استوار است

/ 0 نظر / 10 بازدید