نیستان

بسم الله الرحمن الرحیم


خوشا از دل نم اشکی فشاندن
به آبی آتش دل رانشاندن

خوشا زان عشقبازان یاد کردن
زبان را زخمه فریاد کردن

خوشااز نی خوشا از سر سرودن
خوشا نی نامه ای دیگر سرودن

نوای نی نوایی آتشیناست
بگو از سر بگیرد، دلنشین است

نوای نی نوای بی نوایی است
هوای نالههایش، نینوایی است

نوای نی دوای هر دل تنگ
شفای خواب گُل، بیماریسنگ

قلم،تصویر جانکاهی است از نی
علم،تمثیل کوتاهی است از نی

خداچون دست بر لوح و قلم زد
سر او را به خط نی رقم زد

دل نی ناله ها دارد ازآن روز
از آن روز است نی را ناله پرسوز

چه رفت آن روز در اندیشه نی
که اینسان شد پریشان بیشه نی؟

سری سر مست شور و بی قراری
چو مجنون درهوای نی سواری

پر از عشق نیستان سینه او
غم غربت،غم دیرینه او

غمنی بند بند پیکر اوست
هوای آن نیستان در سر اوست

دلش را با غریبی، آشناییاست
به هم اعضای او وصل از جدایی است

سرش برنی، تنش در قعر گودال
ادبرا گه الف گردید، گه دال

ره نی پیچ و خم بسیار دارد
نوایش زیر و بم بسیاردارد

سری برنیزه ای منزل به منزل
به همراهش هزاران کارواندل

چگونه پا ز گل بردارد اشتر
که با خود باری از سر دارداشتر؟

گران باری به محمل بود بر نی
نه از سر،باری از دل بود برنی

چو از جان پیش پای عشق سر داد
سرش بر نی ، نوای عشق سر داد

بهروی نیزه و شیرین زبانی !
عجب نبود ز نی شکر فشانی

اگر نی پرده ای دیگربخواند
نیستان را به آتش می کشاند

سزد گر چشمها در خون نشینند
چو دریارا به روی نیزه بینند

شگفتا بی سرو سامانی عشق!
به روی نیزه سرگردانیعشق!

ز دست عشق در عالم هیاهوست
تمام فتنه ها زیر سر اوست !

((مرحوم استاد قیصر امین پور))

/ 1 نظر / 9 بازدید
علی

میگون جای عالی است مخصوصا حسینیه ی با قدمتش.