امام حسین(ع) از نظر مولوی

امام حسین(ع) از نظر مولوی

حماسه معراج خونین عاشقانه سالا ر شهیدان حضرت ابی عبدالله امامحسین علیه السلام سلاله پاک رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلوات اللهعلیه در آثار مولانا در سیاق(context) و چهار چوب(framework)توحید و "سیر محبی" بسوی توحید ربوبی معنی و مفهوم پیدا میکند. حضرت حق جل جلاله رب حسین است و"سلطانعشق خونین" مربوب حضرت محبوب است.

مثنوی مولانا کتاب "توحید" است و سیرعاشقانه بسوی حضرت هوالاول والاخر و الظاهر و الباطن.(3-حدید). و کتاب دیوان کبیرکلیات شمس تبریزی مولانا "عشق نامه" اوست. "یا انیس من لا انیس له"." یا من لا یرغبالیه"." یا خیر المرغوبین" (دعای جوشن کبیر). مولانا در این دو کار بزرگ خود بهحماسه امام حسین (ع) از منظر عرفانی پرداخنه است. در این وجیزه به روایت مولانا ازامام حسین (ع) در چهار غزل کلیات شمس و یک حکایت از مثنوی پرداختهمیشود.

کلید واژه های فهم مقام منیع وبی نظیر سیدالشهد حضرت امام حسین علیهالسلام در مثنوی و دیوان شمس عبارتند از: عشق- عاشقی- شهید-شهادت- فدائی- بلا- مرگ- پارسا-  فنا- بقا- خسرو دین- -خسروغیب- وصل- دوست پیشتازان و طلایه دار سلوک - زندان- عاشورا- کربلا- یزید/فراق- شمر- عزا- تقابل کارکترها و صفات وخصایل.

در آثار مولانا عموما شهید و حسین متراذف یکدیگرند. و حتی میتوان گفتکه واژه گکگون شهید و مقام عظمای شهادت به اصطلاح فنی انصراف دارد بر شخصیت جامع ویگانه امام حسین که انسان کامل است.
 
از نگاه مولانا حضرت سید الشهدا(ع) از سوزشوق دل الهیش هر لحظه طلب استعلای وجودی مینماید و حضرت محبوب آواز قبول وصال سرمیدهد. "دل" فی حد ذاته عرش پروردگار است و او نیز همچون حسین در پی سفر و معراج بهمبداء اعلی است. در غزل 230 کلیات شمس امام حسین (ع) سنگ محک ومعیار است که دل کهجاگاهی است رفیع و همه اعمال و احوال و مقامات و وجودی آدمی به آن بستگی دارد بهحسین تشبیه میشود نه آنکه حسین به دل تشبیه شود. از نظر عرفا در نظام هستی "خلاصهموجودات آدمی است و خلاصه آدمی "دل" است."(نک:شیخ صفی الدین اردبیلی-صفوهالصفا-ص443) فقط بیت دوم غزل مذکور کافی است برای بیان نهایت سر سپردگی و شیفتگیمولانا به امام حسین (ع). فتامل یا اولی الابصار. در مقابل چنین مرتبه متعالی وجودییزید است که سمبل کامل جدایی و فراق ودوری از حضرت حق جل وجلاله است. شهیدان قافلهکربلا سمبل اعلای شهیدان تاریخ اند که مقامات سلوک خونین عاشقانه خود را در دشت پربلای امتحان خونین الهی در کربلا سرافرازانه طی کرده اند. آنها به ظاهر مرده انداما فی الواقع آنها به حیات اعلای طیبه در عالم غیب که برتر است از عالم ظاهراستعلا یافته اند .مولانا در اینجا شهیدان کربلا را نمونه متعالی آیه شریفه قرآن درباب شهداء بر میشمارد. " و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عندربهم یرزقون".(169- آل عمران).  کاروان شریف اسرای کربلا از نظر دشمن که محجوب وبعید است از سلطان وجود اسیرند اما بر خلاف این کوردلان آنها "شاه مقام قرب دوست" اند.مقامی که بین آنها و حضرت محبوب هیچ رادع و مانعی نیست.از نظر عرفا بهشت دونوع است : عام و خاص.بهشت عام بهشت اکل و شرب و مناکحه است که از برای بندگان عاماست. اما بهشت خاص مقام لقا و وصال و مشاهده حضرت حق تعالی است که که بهشت بند گانخاص است.(شیخ صفی الدین اردبیلی- صفوه الصفا- ص 437-438). مولانا  امام حسین وشهیدان کربلا را مقیمان بهشت وصال حضرت دوست که یهشت بندگان خاص است معرفی میکند. که قفس دنیا را شکسته اند و پرواز ابدی کرده اند به کوی دوست. توانگر شکوفه وصالسید الشهداء شهره آفاق گشسته است واو خورشید فروزان و به ثمر نشسته محفل واصلانمحبوب است. امام حسین (ع) به این مقام منیع واصل شده است چون ریشه درخت وجود مبارکشتوانگر شده است از ذات اقدس الهی.

ز سوز شوق دل همی زند عللا                           که بوکدر رسدش از جناب وصل صلا
دلست همچو حسین و فراق همچو یزید               شهید گشته دو صد رهبه دشت کرب وبلا
شهید گشته بظاهر حیات گشته به غیب               اسیر در نظر خصم و خسرویبخلا
میان جنت و فردوس وصل دوست مقیم              رهیده از تک زندان جوع و رخص وغلا
اگر نه بیخ درختش درون غیب ملیست                چرا شکوفه وصلش شکفته است ملا
خموشباش و ز سوی ضمیر ناطق باش              که نفس ناطق کلی بگویدت افلا
کلیات شمس تبریزی: غزل 230
در غزل 2102 کلیات شمس مولوی اشاره کوتاه اما پر مغز مینماید مینماید به اصل منیع "فنا در توحید فعل" و می گوید رمز نبودن فرق ماندن و رفتن برایحسین  آن است   که او چون  به مقام فنای توحید فعل رسیده است.اراده و فعلش مستهلکدر توحید است. او تسلیم اراده و تدبیر الهی است. ) نک: صفوی- سید سلمان- تهران- 1386).

حسین و شهدا  با دوری جستن از آرزوها و امیال نفسانی با ساحت عشقآشنا شدند. او فدایی معشوق است و خون خود را در این معاشقه بر آستانه محبوب می

/ 0 نظر / 13 بازدید