جلو گیری

یک جلو گیری معروف که معمولا با کمی تغییر در تعزیه شهادت حضرت علی اکبر (ع) خوانده می شود


لمعات وجهک اشرقت، وشعاع طلعتک اعتلا
زچه رو الست بربکم نزنی، بزن که بلا بلا
به جواب طبل الست او، ز ولا چو کوس بلا زدم
همه خیمه زد به در دلم، سپه غم و حشم بلا
پی خوان دعوت عشق او، همه شب زخیل کروبیان
رسد این صفیر مهیمنی، که گروه غم زده الصلا
من و مهر آن مه خوبرو، که چو زد صلای بلا - بر او
به نشاط و قهقه شد فرو، که انا الشهید- بکربلا
چه خوش آنکه آتش غیرتی زنی ام به قله ی طور دل
فدککته و سککته متدکدکا متزلزلا
و شنید ناله ی مرگ من، پی ساز من شد و برگ من
فاتی الی مهرولا ، و بکی علی مجلجلا
تو که فلس ماهی حیرتی چه زنی زبهر وجود دم
بنشین چو[صحبت] ودم به دم بشنو خروش نهنگ لا

ملا محمد باقر صحبت لاری

و یا

لمعات وجهک اشرقت، وشعاع طلعتک اعتلا
زچه رو "الست بربکم" نزنی، بزن که بلی بلی

به جواب طبل الست او، ز ولا چو کوس بلا زدم
همه خیمه زد به در دلم، سپه غم و حشم بلا

من و عشق آن مه خوبرو، که چو زد صلای بلا بر او
به نشاط و قهقهه شد فرو، که: انا الشهید بکربلا

چو شنید ناله برگ من، پی ساز من شد و برگ من
فمشی الی مهر ولا و بکی علی مجلجلا

چه شود که آتش حیرتی زنی‌ام به قله طور دل
فسککته و دککته متدکدکا متزلزلا

پی خوان دعوت عشق او همه شب ز خیل کروبیان
رسد این صفیر مهیمنی، که: گروه غم زده الصلا

تو که فلس ماهی حیرتی چه زنی ز بحر وجود دم
بنشین چو طاهره دم به دم بشنو خروش نهنگ لا

طاهره قره العین

/ 0 نظر / 28 بازدید