افرادی که بر گردن هیئت حق دارند

اسامی اعضای سابق هیئت تعزیه داران ابا عبدالّله الحسین (ع(

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام پدر

توضیحات

1

درویش علی کیارستمی

میرزا علی

شبیه خوان تکیه دولت و موسس تعزیه در میگون بود،  علی  اکبر خوانی و قاسم خوانی می نمود ، سپس به زن خوانی روی آورد.

2

نایب (میرزاکوچک) سالار کیا

-----

از افسران زمان ناصرالدین شاه واز شهادت خوانان ماهر و امام  خوانان بنام بود.

3

اسماعیل کیارستمی

مرتضی

امام خوان و شهادت خوان بود.

4

محمد کاظم کیارستمی

مهدی

مخالف خوان ماهری که در تکیه دولت به چاکر  شاه شهید مشهور بوده است.

5

سیف الله سالارکیا

نایب

شهادت خوانی با صدای بسیار زیبا که بعد از پدر امام خوانی نیز می کرد.

6

حاج آقا کیارستمی

اسماعیل

با صدایی بسیار خوش  و آوازی دلنشین شهادت خوانی می نمود.

7

خلیل الله کیارستمی

اسماعیل

اولیا خوانی که تقریباً تمامی نسخه های تعزیه را حفظ بوده است.

8

نصرت الله کیارستمی

اسماعیل

اشقیا خوانی ماهر و تأثیر گذار بود.

9

محمود کیارستمی

درویشعلی

زن خوانی مجرب که آموخته ها از پدر را با صدای گرم خود اجرا می کرد.

/ 0 نظر / 10 بازدید