هیئت تعزیه داران اباعبدالله الحسین (ع) میگون

افرادی که بر گردن هیئت حق دارند

اسامی اعضای سابق هیئت تعزیه داران ابا عبدالّله الحسین (ع(

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام پدر

توضیحات

1

درویش علی کیارستمی

میرزا علی

شبیه خوان تکیه دولت و موسس تعزیه در میگون بود،  علی  اکبر خوانی و قاسم خوانی می نمود ، سپس به زن خوانی روی آورد.

2

نایب (میرزاکوچک) سالار کیا

-----

از افسران زمان ناصرالدین شاه واز شهادت خوانان ماهر و امام  خوانان بنام بود.

3

اسماعیل کیارستمی

مرتضی

امام خوان و شهادت خوان بود.

4

محمد کاظم کیارستمی

مهدی

مخالف خوان ماهری که در تکیه دولت به چاکر  شاه شهید مشهور بوده است.

5

سیف الله سالارکیا

نایب

شهادت خوانی با صدای بسیار زیبا که بعد از پدر امام خوانی نیز می کرد.

6

حاج آقا کیارستمی

اسماعیل

با صدایی بسیار خوش  و آوازی دلنشین شهادت خوانی می نمود.

7

خلیل الله کیارستمی

اسماعیل

اولیا خوانی که تقریباً تمامی نسخه های تعزیه را حفظ بوده است.

8

نصرت الله کیارستمی

اسماعیل

اشقیا خوانی ماهر و تأثیر گذار بود.

9

محمود کیارستمی

درویشعلی

زن خوانی مجرب که آموخته ها از پدر را با صدای گرم خود اجرا می کرد.

10

علی اصغر کیارستمی

علی

از اولیا خوانان بسیار مخلص بود.

11

محمد مهدی

سیف الله

صدای رسائی داشت و درعلی اکبرخوانی ،ام لیلا خوانی و امام خوانی مشهوربود.

12

عباس سالارکیا

محمد زکریا

اشقیا خوان بود.

13

مرتضی کیارستمی

باقر

اشقیا خوان بود.

14

آیت الله کیارستمی

محسن

هم در اشقیا خوانی وهم در  اولیا خوانی فعالیت داشت.

15

محمد ربیع کیارستمی

حسین علی

اشقیا خوان بود.

16

صدرالله کیارستمی

حاج آقا

اولیا خوانی که تمامی نسخ تعزیه را حفظ بود.

17

فضل الله کیارستمی

حاج آقا

اولیا خوان بود.

18

اسماعیل کیارستمی

حاج آقا

شهادت‌خوانی که تمام رموز تعزیه و موسیقی را به خوبی اجرا می‌کرد.

19

قدرت الله کیارستمی

محمود

علی اکبر خوان و زینب خوان بود.

20

مطلب کیارستمی

محمد ربیع

اشقیا خوان بود.

21

حسن کیارستمی

محمود

در جوانی اولیا خوانی می کرد و پس از آن به مخالف خوانی پرداخت.

 

اسامی افرادی که در گذشته با شبیه خوانان هیئت تعزیه داران اباعبدالله میگون همکاری می کردند

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام پدر

توضیحات

1

کریم کیارستمی

اکبر

در تمامی مجالس تعزیه خوانی طبل می نواخت

2

مهدی کیارستمی

کریم

پس از پدرش‌طبل می نواخت

3

تیمور خان احمدی

کریم

در مجالس تعزیه خوانی و جلوی دسته های روز عاشورا شیپور  می‌نواخت.

4

حاج ملک سلیمانی

رضاقلی

هم زمان با حاج آقا و درویش علی کیارستمی متولی حسینیه و جامه دار شبیه خوانان بود.

5

حاج رضاقلی سلیمانی

حاج ملک

همانند پدر سالهای سال متولی حسینیه و جامه دار شبیه خوانان بود.